Privacyreglement Saltro

Saltro verzorgt diagnostisch onderzoek en gaat daarbij zorgvuldig om met al uw persoonlijke informatie. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze nodig zijn en alleen gedeeld met uw zorgverlener. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en dit privacyreglement op zorgvuldige wijze verwerkt. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is. Onder het verwerken van informatie worden alle handelingen verstaan zoals: verzamelen, vastleggen, bewaren, gebruiken, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via:
E: dpo@unilabs.com
T: 088 700 1000

Gegevensbescherming

1 Publieke verklaring
Bij Unilabs zijn we zorgvuldig met uw persoonsgegevens. We hechten veel waarde aan wat voor onze klanten het belangrijkst is. Dit betreft de gevoelige gegevens over diagnostiek en het garanderen van de veiligheid van persoonsgegevens. Onze toewijding aan het handhaven van de hoogste normen op het gebied van gegevensbescherming, in overeenstemming met regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), onderstreept onze inzet om uw vertrouwen te verdienen en te behouden. We begrijpen het belang van het beschermen van uw informatie en uw vertrouwen in ons merk. Bij Unilabs is gegevensbescherming niet alleen een prioriteit—het is een belofte waar we trots achter staan.

Hoe gaat Unilabs om met de AVG?
Unilabs zet zich volledig in voor naleving van de AVG in al haar entiteiten. Of het nu gaat om patiëntgegevens, werknemersdossiers, klantinformatie, leveranciersgegevens of andere persoonsgegevens binnen onze zakelijke activiteiten, wij geven prioriteit aan het voldoen aan de AVG-eisen en uitgangspunten.
Ons toegewijde team van experts op het gebied van gegevensbescherming, onder toezicht van de Group Data Protection Officer, zorgt ervoor dat de best practices consistent worden toegepast binnen de Unilabs Groep, met voortdurende verbetering. U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens met de hoogste zorg worden beheerd en dat de AVG-normen strikt worden nageleefd.

Gegevensverwerking: Onder de AVG is Unilabs verplicht om persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en legitieme doeleinden te verzamelen en te verwerken. We houden een register bij van alle verwerkingsactiviteiten, waarin elke verwerkingsactiviteit wordt beschreven, samen met het doel en de wettelijke grondslag. Dit register wordt regelmatig herzien om de actuele processen weer te geven. Bij het inschakelen van derden om namens ons persoonsgegevens te verwerken, betrachten we de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We sluiten, daar waar nodig, gegevensverwerkingsovereenkomsten op om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden gehandhaafd en voeren passende due diligence uit om ervoor te zorgen dat derden aan de relevante AVG-eisen voldoen.

Transparantie: De AVG vereist dat er passende maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens tijdens de levenscyclus te beheren. Unilabs heeft beheersmaatregelen geïmplementeerd:
• Om ervoor te zorgen dat slechts de minimale hoeveelheid persoonsgegevens wordt verzameld;
• Om het mogelijk te maken dat persoonsgegevens worden gecorrigeerd en actueel gehouden; en
• Om persoonsgegvens te verwijderen wanneer deze niet langer nodig of relevant zijn.
Unilabs is volledig transparant met betrekking tot de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt door organisaties in de Groep. Persoonsgegevens worden in kaart gebracht om het verzamelen, opslaan, gebruiken, wijzigen of verwijderen van dergelijke gegevens mogelijk te maken in overeenstemming met de AVG-vereisten en de verzoeken van betrokkenen.

Informatiebeveiliging: Bij Unilabs is gegevensbeveiliging van het allergrootste belang. We beoordelen en verbeteren voortdurend onze beveiligingssystemen, organisatorische maatregelen en best practices om onze kwetsbaarheid voor bedreigingen tot een minimum te beperken. Door strikte beveiligingscontroles te implementeren, zorgen we ervoor dat persoonsgegevens te allen tijde toegankelijk zijn voor het bedrijf, terwijl we deze voortdurend beschermen.
Wat is de volgende stap?

Bij Unilabs is het leveren van een uitzonderlijke klantervaring onze prioriteit. We streven ernaar om operationele wijzigingen door te voeren die de AVG en specifieke (gezondheids) wetgeving volgen. Onze inzet strekt zich uit tot het op de hoogte houden van al onze cliënten, patiënten en zorgverleners - waar ze ook wonen. Voor meer informatie over ons compliance-traject kunt u een e-mail sturen naar dpo@unilabs.com.

2 Informatiemededeling
De AVG vereist dat verwerkingsverantwoordelijken aan betrokkenen informatie verstrekken over hun verwerking en aanverwante zaken en de rechten van de betrokkenen in een beknopte, transparante, duidelijke en toegankelijke vorm, in eenvoudige taal.

3 Informatie over uw rechten
Volgens de AVG-wetgeving heeft ieder individu, als betrokkene, verschillende rechten met betrekking tot de beschikking over haar of zijn gegevens. Betrokkenen moeten zich ervan bewust zijn dat hun nieuwe rechten onder de AVG niet altijd “absoluut” zijn, en dat er beperkingen van toepassing zijn die zijn vastgelegd in de tekst van de wet, bijvoorbeeld het recht op verwijdering is mogelijk niet van toepassing als dit niet in het algemeen belang is of als dit relevant is voor een juridische zaak.
Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste relevante informatie. U kunt echter via deze URL contact opnemen met de relevante toezichthouder:
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en .
3.1 Toegang. U heeft het recht om informatie op te vragen over de vraag of wij persoonsgegevens over u verwerken en om toegang tot deze persoonsgegevens te vragen. U heeft het recht om te weten waarom wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij deze verwerken, wat voor persoonsgegevens wij verwerken, welke organisaties de persoonsgegevens ontvangen en hoe de persoonsgegevens worden opgeslagen.
3.2 Bezwaar tegen de verwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang. Als we echter dwingende legitieme redenen hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, hebben we de mogelijkheid de verwerking voort te zetten. Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Unilabs in te trekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van de persoonsgegevens voordat u de toestemming introk.
3.3 Bezwaar
tegen verwerking voor de doeleinden van direct marketing.
U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
3.4 Rectificatie. U heeft het recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, beperking van verwerking en aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.
3.5 Verwijdering.Ook heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer noodzakelijk zijn.
3.6 Beperking van verwerking.U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Het risico bestaat dat wij u onze diensten niet kunnen verlenen gedurende de periode dat de verwerking is beperkt.
3.7 Gegevensoverdracht. Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens in een gestructureerd en machinaal leesbaar formaat (gegevensportabiliteit) en u heeft het recht om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden. Dit recht is beperkt tot de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt als deze worden verwerkt met het oog op de uitvoering van een contract of op basis van uw toestemming.
3.8
Indien u vragen heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op dpo@unilabs.com. Indien u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht om dit in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder in uw rechtsgebied. Zie ook: https://www.gdprregister.eu/gdpr/dpa-gdpr/ .
3.9 U kunt toegang krijgen tot de Subject Rights Request Portal door op de volgende link te klikken: Privacy Web Form (onetrust.com)

4 Cookies
4.1 Unilabs gebruikt cookies om informatie te ontvangen en vast te leggen.
4.2 Cookies zijn in het algemeen kleine tekstbestanden die naar de webbrowser op uw computer, naar uw mobiele telefoon of naar andere technische apparaten die u gebruikt worden verzonden. Cookies slaan informatie op, op het technische apparaat, wat betekent dat uw technische apparaat wordt herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Er bestaan twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies bestaan alleen totdat u de webbrowser op het technische apparaat afsluit. Permanente cookies bestaan voor een langere, gespecificeerde periode.
4.3 De door cookies verzamelde informatie kan het volgende omvatten:
• Geolocatie
• Tijd van bezoek, bezochte pagina's en tijd doorgebracht op elke pagina van de webpagina's
• Verwijzende sitedetails (zoals de URI waar een gebruiker doorheen kwam om op deze site te komen)
• Domein, browsertype en taal
• Land en tijdzone
• Klikgedrag
• Type besturingssysteem
• Flash-versie, JavaScript-ondersteuning, schermresolutie en verwerkingscapaciteit voor schermkleuren
• Netwerklocatie en IP-adres.
• Document downloads
• Klikken op links die naar externe websites leiden
• Fouten wanneer gebruikers formulieren invullen
• Scroldiepte
• Interacties met site-specifieke widgets
4.4 Unilabs gebruikt cookies om informatie te ontvangen over het gebruik van de website. De informatie helpt ons om onze site en onze dienstverlening te verbeteren. Meestal kunt u de instellingen van uw webbrowser wijzigen om alle cookies uit te schakelen, nieuwe cookies te weigeren of om uw apparaat te laten waarschuwen wanneer er nieuwe worden verzonden.
4.5 Om de cookies te wijzigen, gebruikt u de browserinstellingen. Elke webbrowser is anders, maar u kunt altijd het Help-menu van uw browser gebruiken om te zien hoe u uw cookies kunt wijzigen. Het wijzigen van cookies moet in elke browser die u gebruikt worden gedaan als u wilt dat de cookie-instellingen hetzelfde zijn. Als u de cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat sommige diensten op de website mogelijk niet correct functioneren.
4.6 Informatie die kan worden gebruikt om gebruikers van de website te identificeren, wordt bekendgemaakt aan derden (Google Analytics). Er kan informatie openbaar worden gemaakt die niet aan de identiteit van de gebruiker kan worden gekoppeld. Hoe lang de door de cookies ontvangen informatie wordt opgeslagen, is afhankelijk van hoe vaak u de website bezoekt.

5 Overige vragen
Neem dan contact met ons op via dpo@unilabs.com indien u nog vragen heeft over dit beleid.