Algemene voorwaarden

Voor het verrichten van laboratoriumonderzoek en daarmee samenhangende of overige werkzaamheden van Saltro B.V. feitelijk en statutair gevestigd te Utrecht aan de Mississippidreef 83, 3565 CE, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80224466.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

  • Saltro: Saltro B.V., en Saltro Diagnostic and Medical Services B.V. en GezondheidsLab B.V.
  • Patiënt: degene op wiens persoon het laboratoriumonderzoek en daarmee samenhangende werkzaamheden of overige werkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben.
  • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf die opdracht geeft tot het verrichten van het laboratoriumonderzoek en daarmee samenhangende of overige werkzaamheden en voor betaling daarvan zorg draagt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Saltro en overeenkomsten tussen Saltro en opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Saltro zijn vrijblijvend en vervallen van rechtswege na verloop van één maand. Aan bij een aanbieding verstrekte brochures en andere gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met Saltro komt eerst tot stand nadat Saltro de totstandkoming daarvan schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Saltro zonder voorbehoud uitvoering aan de opdracht heeft gegeven.
2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5 Tarieven

De tarieven die Saltro in rekening brengt zijn in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Saltro behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Mocht op het tarief van bepaalde werkzaamheden geen wet- of regelgeving van toepassing zijn, dan zullen de tarieven in rekening worden gebracht die gelden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst volgens art. 4.

Artikel 6 Dienstverlening en servicelevels

De dienstverlening van Saltro is nader beschreven in bijgaande generieke service level agreement. De daarin beschreven servicelevels zijn van toepassing bij de uitvoering van de opdracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 7 Afgifte lichaamsmateriaal

Saltro is niet aansprakelijk voor het transport, de verpakking en de bewaring van lichaamsmateriaal in de periode voordat het wordt afgegeven en ingenomen door Saltro. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de af te geven lichaamsmaterialen afkomstig zijn van de patiënt.

Artikel 8 Toepasselijkheid wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

1, Tussen Saltro en de patiënt komt geen geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand, omdat de opdrachtgever noch de patiënt zelf, noch diens (wettelijke) vertegenwoordiger is.
2. Aangezien Saltro ook geen direct contact heeft met de patiënt verzet de aard van de rechtsbetrekking zich tegen toepasselijkheid van de volgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek:
· Artikel 7:447 (vertegenwoordiging minderjarige),
· Artikel 7:448 (informatieplicht),
· Artikel 7:449 (recht om niet te weten),
· Artikel 7:450 (toestemming),
· Artikel 7:451 (vastleggen toestemming),
· Artikel 7:459 (privacy patiënt),
· Artikel 7:460 (opzegverbod),
· Artikel 7:462 (centrale aansprakelijkheid),
· Artikel 7:465 (wilsonbekwamen),
· Artikel 7:466 (noodsituaties).
De opdrachtgever zal zorgdragen voor nakoming van de verplichtingen van de hulpverlener uit hoofde van voornoemde wetsartikelen.
3. De aard van de rechtsbetrekking verzet zich niet tegen toepasselijkheid van de volgende artikelen:
· Artikel 7:452 (medewerkingsplicht patiënt),
· Artikel 7:453 (goed hulpverlenerschap),
· Artikel 7:454 (dossierplicht),
· Artikel 7:455 (vernietigingsrecht dossier),
· Artikel 7:456 (recht op inzage en afschrift dossier),
· Artikel 7:457 (geheimhoudingsplicht),
· Artikel 7:458 (gegevens voor wetenschappelijk onderzoek),
· Artikel 7:461 (loon),
· Artikel 7:463 (verbod uitsluiting aansprakelijkheid ten opzichte van patiënt),
· Artikel 7:467 (anoniem lichaamsmateriaal).
4. Toepasselijkheid van artikel 7:463 BW houdt niet een verbod tot uitsluiting van de aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden in.

Artikel 9 Beëindiging opdracht door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zal de opdrachtgever het tarief dat is verbonden aan de uitvoering van de opdracht betalen, voor zover met de uitvoering van de opdracht reeds was aangevangen. Dit laat de mogelijkheid van Saltro om aanvullende schadevergoeding te vorderen van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 10 Overmacht

1. Saltro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die hij jegens de opdrachtgever heeft, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen: werkstaking en/of werkonderbreking (zowel georganiseerd door een vakbond als ongeorganiseerd), overheidsmaatregelen die de productie belemmeren alsmede (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen van leveranciers als gevolg waarvan Saltro zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen.
2. Ook indien Saltro reeds in verzuim verkeert, komt haar een beroep op overmacht toe.

Artikel 11 Betaling

1. Betaling dient binnen drie weken na factuurdatum te geschieden. Betalingen dienen te worden verricht op de door Saltro aangewezen bank- of girorekening.
2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, vanaf de vervaldatum tot en met de dag van de algehele voldoening. De vertragingsrente is ook verschuldigd over de in lid 3 van dit artikel genoemde administratiekosten en de in lid 4 van dit artikel genoemde buitengerechtelijke kosten.
3. Indien betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn achterwege blijft, stuurt Saltro de opdrachtgever een aanmaning, waarin de opdrachtgever een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Betaalt de opdrachtgever niet binnen laatst genoemde termijn, dan stuurt Saltro de opdrachtgever een tweede en laatste aanmaning, waarbij naast het verschuldigde tarief en de vertragingsrente een bedrag van ten minste € 12,50 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. Het al dan niet versturen van deze aanmaningen laat onverlet dat de opdrachtgever in verzuim is en vertragingsrente verschuldigd is.
4. Blijft de opdrachtgever ondanks de volgens lid 3 verzonden aanmaningen in gebreke, dan komen alle kosten die met de daarop volgende invordering gepaard gaan, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15%, berekend over de hoofdsom en de daarover verschuldigde contractuele rente, als bedoeld in lid 2 van dit artikel. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste € 25,- per incasso.
5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de in lid 2 van dit artikel verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de in lid 4 van dit artikel verschuldigde buitengerechtelijke kosten. Pas na de gehele voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, strekt een betaling door de opdrachtgever in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12 Bewaren lichaamsmateriaal

Saltro kan het van de opdrachtgever ontvangen lichaamsmateriaal bewaren volgens de daarvoor geldende (wettelijke) voorschriften en termijnen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Ingeval Saltro toerekenbaar is tekort gekomen in de nakoming van enige op Saltro rustende verplichting of jegens opdrachtgever een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is Saltro jegens opdrachtgever voor de schade die opdrachtgever in verband daarmee lijdt, slechts aansprakelijk indien opdrachtgever bewijst dat deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van Saltro en/of diens leidinggevende ongeschikten.
2. Indien de aansprakelijkheid van Saltro volgens het vorige lid moet worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van Saltro beperkt tot het factuurbedrag ter zake van de geleverde diensten per schadetoebrengende gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, met dien verstande dat aansprakelijkheid van Saltro voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, gederfde winst en gederfde omzet, is uitgesloten.
3. Saltro is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de kwaliteit van door Saltro gebruikte of verwerkte materialen, of van het gebruik van door opdrachtgever aan Saltro verstrekte goederen.
4. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 zal de totale aansprakelijkheid van Saltro per schadetoebrengende gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak nimmer meer bedragen dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidassuradeur van Saltro dekking verleent.
5. Opdrachtgever vrijwaart Saltro en de door Saltro bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of samenhangende met de uitvoering van de door Saltro verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Saltro en/of de door Saltro bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen. (Hulp)personen van Saltro zijn evenzeer aan te merken als ‘derden’ als bedoeld in dit artikel. In het bijzonder, doch niet uitsluitend, vrijwaart opdrachtgever Saltro tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade die het gevolg is van het niet nakomen door de opdrachtgever jegens de patiënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger van de verplichtingen uit hoofde van titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Zodra Saltro, zijn personeel en/of andere (hulp)personen van Saltro door een derde aansprakelijk wordt/worden gesteld, zal Saltro de opdrachtgever daarvan omgaand in kennis stellen. Gedurende eventuele onderhandeling met de derde of een eventuele procedure zal steeds overleg plaatsvinden tussen Saltro en de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de (advocaat)kosten die gepaard gaan met het voeren van die onderhandelingen of van een eventuele procedure dragen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op elke overeenkomst tussen Saltro en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover de wet dat toelaat, zullen alle geschillen tussen Saltro en haar opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Saltro Algemene Voorwaarden Rechtspersonen
Formulier MSOVK.001-F02 versie 10, versie datum 15 april 2020