Over Saltro

Saltro is een innovatief diagnostisch kenniscentrum

Sinds september 2020 is Saltro onderdeel van Unilabs waardoor we de innovatiekracht verder kunnen versterken en de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten, zorgprofessionals en burgers kunnen garanderen. U kunt bij ons terecht voor vrijwel alle vormen van diagnostiek zoals bloedonderzoek, functieonderzoeken, ECG's, echo's en longfunctiemetingen. Daarnaast begeleidt Saltro trombosedienstcliënten bij het gebruik van antistollingsmedicatie.

Meer over Unilabs

Missie

Saltro ondersteunt zorgconsumenten en zorgprofessionals om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezondheid, ziekte en zorg.

Visie

Bij Saltro staat de mens met zijn gezondheidsvraag centraal, zij zijn onze klant. Wij zijn ervan overtuigd dat hij zelf inzicht en verantwoordelijkheid moet krijgen over zijn gezondheid, ziekte en zorg of er zelf bewust voor kiest dit deels of in zijn geheel over te dragen aan de zorgprofessional.

We willen de zorg toegankelijk, efficiënt en betaalbaar houden. Daarom moet de zorg om mensen heen worden georganiseerd. Dat betekent ook dat wij onze diensten zó inrichten, dat zorgprofessionals middels diagnostische informatie optimaal gefaciliteerd worden om hun werk zo efficiënt mogelijk in te richten. Zorgprofessionals zijn en blijven immers voor veel mensen dé persoon aan wie zij hun ziekte en zorg toevertrouwen.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor kwalitatieve en betrouwbare diagnostiek voor iedereen. Wij zijn bij Saltro als geen ander in staat de zorgconsument en een ieder die bij de zorg betrokken is op een goede, heldere en veilige manier te informeren over uitslagen, voortgang, trends en ontwikkelingen. Ook is het onze taak steeds het nut en de noodzaak te toetsen.

Saltro loopt voorop in de ontwikkeling van de zorg van morgen. Dit doen we door te investeren in innovatie, kennis te delen, te informeren en te inspireren, partijen te verbinden en samen te werken. Bij alles wat we doen gaan wij steeds uit van optimale zorg voor de zorgconsument en hoe hij zijn behoeften en vragen zo goed mogelijk kan afstemmen met zijn zorgprofessional.

Management by exceptions

Onze bedrijfsfilosofie kenmerkt zich door flexibiliteit en een groot probleemoplossend vermogen. Wij vinden het cruciaal om samen te werken en zo de beste service te bieden. Medewerkers en managers krijgen de ruimte en het vertrouwen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Daarmee doen wij een beroep op het zelflerend vermogen van alle medewerkers. Ons bestuur en management geven leiding op basis van ‘management by exceptions’. Dit betekent dat Saltro vertrouwt op de vakkundigheid van haar mensen en pas bijstuurt wanneer dat nodig is.

Gezamenlijk overleg en afstemming

Om Saltro verantwoord en integer te besturen is overleg met elkaar belangrijk. De raad van bestuur overlegt regelmatig met de directeuren, de ondernemingsraad en de staf over het beleid en de uitvoering van dat beleid.

Toezicht op verantwoorde zorg en kwaliteit

Wij willen verantwoorde zorg bieden, waarbij de kwaliteit voor onze patiënten en cliënten maatgevend is. Daarom vinden wij het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie wordt ingezet. Om onszelf voortdurend te verbeteren en fouten te voorkomen, maken wij in ons werk gebruik van systemen voor registratie. De waardevolle informatie uit die systemen gebruikt Saltro actief om professioneel en ontzorgend met elkaar te blijven samenwerken. Daarnaast verantwoorden we ons door elk jaar een jaarverslag en jaarrekening te plaatsen op Jaarverslag Zorg.

Bekijk hier