Saltro en PI Vught voeren gezamenlijk POCT-pilot uit

Medisch onderzoek en diagnosticeren zijn complexe procedures waarbij veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid, waarden zijn die te allen tijde geborgd moeten worden. Dat geldt voor elk onderzoek en elke diagnose, vooral in een uitzonderlijke omgeving zoals een penitentiaire inrichting (PI) waar Saltro in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen een pilot Point-of-Care-Testing (POCT) heeft gedaan. POCT is een methode om een laboratoriumtest uit te voeren naast of in de buurt van de patiënt.

Werkwijze PI
Met enige regelmaat wordt bij justitiabelen in een PI bloed of andere lichaamsstoffen afgenomen om te beoordelen of bepaalde waarden voldoen aan de normen die voor de desbetreffende persoon zijn vastgesteld.

Normaal gesproken komt er een externe zorgprofessional naar de PI om een monster af te nemen bij de justitiabele. Deze monsters worden vervolgens naar een laboratorium gebracht voor nader onderzoek. Dit proces heeft over het algemeen impact op zowel de justitiabele als op het personeel werkzaam in de PI én vergt een ingewikkelde logistieke organisatie. Om deze werkwijze te optimaliseren kan POCT een uitkomst bieden.
 
Samenwerking PI Vught en Saltro
PI Vught heeft Saltro daarom gevraagd een pilot uit te voeren met POCT in deze inrichting. Saltro heeft enkele verpleegkundigen die werkzaam zijn in de PI opgeleid en heeft de benodigde apparatuur geleverd. De pilot kende een aantal uitgangspunten:
• Verlichten van de logistiek: Met POCT is geen logistieke organisatie nodig en is het niet nodig dat een externe zorgprofessional op locatie aanwezig is. Daarnaast is het niet nodig de monsters op een externe locatie te onderzoeken aangezien de apparatuur direct uitsluitsel biedt.
• Vereenvoudigenvan het proces voor de justitiabele: Veneuze bloedafname is met deze methode niet noodzakelijk, een vingerprik voldoet. Dit heeft over het algemeen een positief effect op de welwillendheid van de justitiabele om zonder weerstand mee te werken aan het onderzoek. Het is immers sneller en minder pijnlijk. De kwaliteit van de zorg gaat hierdoor omhoog.
Beide uitgangspunten hebben invloed op de totale kosten van de medische afdeling van de PI.

Tijdens de pilot zijn er meerdere evaluaties uitgevoerd waarbij Saltro op basis van de feedback van het medisch personeel van PI Vught het proces waar mogelijk heeft geoptimaliseerd.

“Wij vinden het belangrijk dat zorg plaatsvindt daar waar het nodig is. In dit specifieke geval gaat het om een uitzonderlijke locatie waar het verlenen van goede medische zorg niet altijd makkelijk is. De samenwerking tussen PI Vught en Saltro is bijzonder. Door middel van het delen van inzichten en kennis hebben we geprobeerd met POCT een passende oplossing te bieden”, aldus Rogier Hopstaken, manager innovatie en voorzitter medische staf bij Saltro.
 
Resultaten
In een periode van 17 weken zijn ongeveer 95 POC-tests uitgevoerd bij 50 justitiabelen. Tweemaal heeft de test tot directe actie geleid door het medisch personeel. Tijdens de evaluatie van de pilot hebben PI Vught en Saltro geconcludeerd dat het toepassen van POCT binnen een penitentiaire inrichting een positief effect heeft.
• Veel patiënten geven aan de nieuwe werkwijze te prefereren boven veneus bloedprikken. Een patiënt heeft zelfs aangegeven alleen nog mee te werken als hij via de vingerprik getest wordt.
• De verpleegkundigen zijn erg tevreden over de POCT procedure en de ondersteuning van Saltro.
• Deze werkwijze brengt minder veiligheidsrisico’s met zich mee.
 
Mark de Lange, projectleider eHealth Dienst Justitiële Instellingen (DJI): “de gezondheid van justitiabelen kan dankzij POCT tijdig en goed worden gemonitord. Bijvoorbeeld mogelijke bijwerkingen van medicatie kunnen sneller worden vastgesteld. Het is prettig voor alle partijen dat de uitslag van het onderzoek direct bekend is en dat met deze inzichten daadwerkelijk gezondheidswinst kan worden behaald.”
 
Opvolging pilot
Op dit moment wordt onderzocht of het wenselijk is POCT in de PI Vught en bij andere instellingen verder uit te rollen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze pilot? Neem dan gerust contact op met Lara Harmans, programmaleider onderzoek & innovatie bij Saltro: l.harmans@remove-this.saltro.nl of 030 236 11 09.